POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Użytkownicy,

na tej stronie znajdą Państwo informacje na temat zarządzania Państwa danymi osobowymi na stronie internetowej https://www.smeg.pl/ (zwanej dalej „Stroną internetową”). Przekazujemy te informacje nie tylko w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 (zwanego dalej „RODO”), ale również dlatego że ochrona danych osobowych jest jedną z podstawowych wartości naszej firmy i chcemy przekazać Państwu wszelkie informacje, które mogą być pomocne, aby chronić Państwa prywatność i umożliwić sprawowanie kontroli nad tym, w jaki sposób Państwa dane są wykorzystywane w związku z korzystaniem z naszej Strony internetowej.

 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych, tj. podmiotem, który decyduje o sposobach i celach przetwarzania danych, jest Smeg Polska Sp. z o. o. (zwana dalej „Smeg” lub „my”) z siedzibą przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa. Możesz skontaktować się ze Smeg wysyłając e-mail na adres [email protected] lub list na adres biura Smeg.

 

Rodzaj i źródło zebranych danych osobowych

Kiedy odwiedzają Państwo lub przeglądają Stronę internetową, wypełniają nasze formularze online (np. w celu zwrócenia się o wsparcie) lub kiedy zamawiają Państwo informacje marketingowe, możemy przetwarzać następujące dane osobowe (tj. dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób):

  • dane podane przez użytkownika przy wypełnianiu formularzy online, na przykład w celu zwrócenia się o wsparcie lub o informacje o produktach i ofertach Smeg, w tym dane identyfikujące (imiona i nazwiska), dane kontaktowe (adres e-mail, adres pocztowy oraz numer telefonu), wszelkie podawane przez Państwa informacje dotyczące zakupionych produktów, w odniesieniu do których zwracają się Państwo o wsparcie, oraz rodzaj wsparcia(w tym informacje zawarte w polu formularza przeznaczonego na opis zgłoszenia);
  • dane, które gromadzimy podczas przeglądania Strony internetowej (zwane „danymi przeglądania”), takie jak Państwa adres IP, URI (ujednolicony identyfikator przeglądanych zasobów), czas i sposób przesłania zapytania do serwera, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska użytkownika. Przekazywanie takich informacji jest nierozłącznie związane z  korzystaniem z internetowych protokołów komunikacyjnych. Te informacje nie są zbierane w celu ich powiązania ze zidentyfikowanymi osobami, ale ze względu na swój charakter mogą, w powiązaniu z danymi przetwarzanymi przez inne podmioty, umożliwić identyfikację użytkowników. Dane te mogą być również wykorzystywane (między innymi) do ustalenia odpowiedzialności za przestępstwa komputerowe popełnione na szkodę naszej Strony internetowej.

 

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania danych

Potrzebujemy Państwa danych, aby umożliwić Państwu bezpieczne przeglądanie Strony internetowej, korzystanie ze wsparcia lub usług związanych z produktami , aby rozpatrywać inne wnioski i otrzymywać informacje operacyjnych. Za Państwa zgodą możemy skontaktować się z Państwem w celu zaproponowania produktów i usług Smeg, które mogą Państwa zainteresować.

Poniżej znajdą Państwo dodatkowe informacje. W szczególności możemy przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

  • rozpatrywanie Państwa wniosków o wsparcie w związku z korzystaniem i utrzymaniem naszych urządzeń lub udzielania odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące naszych produktów, usług i promocji. Ilekroć prosimy o złożenie wniosku na formularzu, należy pamiętać, że pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe, a w przypadku braku odpowiednich danych nie będziemy w stanie przyjąć Państwa wniosku. Możemy zbierać i przetwarzać te dane bez Państwa wyraźnej zgody, ponieważ informacje te są potrzebne do realizacji Państwa wniosku. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja zawartej z Państwem umowy (tj. jeżeli nabywają Państwo urządzenie i proszą o pomoc), por. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub działanie w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na rozpatrywaniu Państwa wniosków, por. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • umożliwienie rejestracji Państwa urządzenia. Ilekroć prosimy o wypełnienie formularza w tym celu, należy pamiętać, że pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe, a w przypadku braku odpowiednich danych nie będziemy w stanie przyjąć Państwa wniosku. Możemy zbierać i przetwarzać te dane bez Państwa wyraźnej zgody, ponieważ informacje te są potrzebne do świadczenia żądanej usługi. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja zawartej z Państwem umowy, por. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • otrzymywanie informacji handlowych i promocyjnych od Smeg za pomocą automatycznych środków, takich jak poczta elektroniczna i SMS, oraz odbieranie nieautomatycznych połączeń telefonicznych dotyczących produktów grupy Smeg, uczestnictwo w badaniach rynku i ankietach na temat zadowolenia klienta dotyczących produktów i otrzymanego wsparcia oraz zaproszenia do udziału w projektach i wydarzeniach Smeg. W tym celu potrzebujemy Państwa zgody i to zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania Państwa danych, por. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. O ile nie zgłoszą Państwo sprzeciwu poprzez kontakt z nami na wyżej wymienione adresy, pragniemy jedynie wysłać informacje, które mogą Państwa zainteresować i w związku z tym będziemy kontaktować się z Państwem jedynie z ofertami i informacjami zgodnymi z Państwa profilem, stworzonym w oparciu o Państwa preferencje, urządzenia, które Państwo zarejestrowali, oraz korzystanie z naszych usług. Należy pamiętać, że nawet jeżeli nie wyrażą Państwo zgody lub nie podadzą danych potrzebnych do tych celów, możecie Państwo nadal w pełni i swobodnie korzystać z naszych usług, ale nie będziecie otrzymywać żadnych informacji marketingowych ani promocyjnych dotyczących naszych produktów;

 

Jeżeli chcecie Państwo z własnej inicjatywy przesłać podanie o pracę za pośrednictwem sekcji „Pracuj z nami” lub wysyłać swoje CV na adres poczty elektronicznej SMEG, prosimy zapoznać się z konkretną polityką prywatności.

W przypadku usług sprzedaży na odległość prowadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego Smeg, prosimy zapoznać się z polityką prywatności pod następującym https://smeg-store.pl/.

 

Sposoby przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane głównie z wykorzystaniem systemów informatycznych i narzędzi analitycznych przez upoważniony personel specjalnie przeszkolony przez Smeg. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (w tym RODO) wdrożyliśmy środki mające na celu zapewnienie stosowania zasad rzetelności, zgodności z prawem i przejrzystości dotyczących ochrony danych. Wdrożyliśmy również zabezpieczenia techniczne i organizacyjne mające na celu zapobieganie utracie, niezgodnemu z prawem i niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych oraz nieuprawnionemu dostępowi do tych danych.

Przechowywanie danych

Przechowujemy Państwa dane przez okres ściśle niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, oraz celów ustawowych. W przypadku zapisywania się do naszego biuletynu lub wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych mogą Państwo prosić o rezygnację z tych usług w dowolnym momencie na adresy wskazane poniżej. Przechowujemy Państwa dane, dopóki nie poproszą nas Państwo o wypisanie się z tych usług, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od udzielenia zgody. W takim przypadku Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu świadczenia na Państwa żądanie innych usług (np. rejestracji produktów w celu uzyskania gwarancji, udzielenia wsparcia, o które się Państwo zwracają itp.). Będziemy jednak przechowywać dokumentację dotyczącą wyrażonej przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji marketingowych przez okres 2 lat od ostatniej elektronicznej korespondencji, którą wysłaliśmy Państwu przed Państwa rezygnacją. Będziemy przechowywać Państwa dane przetwarzane przez nas w związku z otrzymanymi wnioskami o udzielenie wsparcia przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane, co zależy od treści określonego wniosku, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od rozpatrzenia Państwa wniosku.

 

Udostępnianie i ujawnianie Państwa danych

Smeg korzysta z zewnętrznych dostawców, aby zagwarantować funkcjonowanie Strony internetowej i zapewnić państwu usługi oferowane na tej stronie. Dostęp do Państwa danych przez te strony trzecie jest określony konkretnymi umowami, które ograniczają korzystanie z Państwa danych do przetwarzania niezbędnego do zapewnienia funkcjonowania Strony internetowej oraz świadczenia usług oferowanych na tej stronie. Tacy zewnętrzni dostawcy działają jako podmioty przetwarzające dane (zwane dalej „Podmiotami przetwarzającymi”) i mogą być bezpośrednio odpowiedzialni, jeżeli przetwarzają dane z naruszeniem otrzymanych instrukcji.

Oprócz informacji wymaganych w celu wypełnienia obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom Smeg, którzy zostali odpowiednio poinformowani i przeszkoleni, lub pracownikom zewnętrznym, którzy pracują na rzecz Smeg oraz zgodnie z instrukcjami Smeg w charakterze Podmiotów przetwarzających, w tym z firmom świadczącym usługi przed/posprzedażne odnoszące się do Państwa urządzenia. W szczególności, w przypadku zwrócenia się o pomoc i wsparcie Państwa dane będą udostępniane, działającym w charakterze Podmiotów przetwarzających, firmom świadczącym usługi w naszym imieniu, które mogą uzyskać dostęp do informacji dotyczących usterek i wad urządzenia.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych do celów marketingowych, Państwa dane mogą być także przetwarzane przez agencje marketingowe lub inne firmy działające w charakterze Podmiotów przetwarzających dane do celów związanych z zarządzaniem i wysyłaniem biuletynów i informacji biznesowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, sprzedażą bezpośrednią, badaniami rynkowymi lub innymi działaniami promocyjnymi, takimi jak konkursy.

Smeg zazwyczaj przechowuje dane we Włoszech lub w Unii Europejskiej, ale niektóre dane mogą być przetwarzane przez dostawców spoza Unii Europejskiej. W takich przypadkach Smeg zawarł umowy zobowiązujące dostawcę nie tylko do udzielenia gwarancji wskazanych powyżej, ale także dalszych gwarancji określonych w RODO (np. wykorzystania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z RODO). Ponadto, ze względu na szczególne powody związane z lokalizacją serwerów Smeg (lub dostawców Smeg), Smeg korzysta z usług dostawców zlokalizowanych w krajach pozaeuropejskich (takich jak dostawcy usług call center lub usług hostingowych), którzy działają w charakterze Podmiotów przetwarzających. W takich przypadkach Smeg zobowiązuje się zagwarantować odpowiednią ochronę i zabezpieczenie praw osób, których dane dotyczą, w tym stosowanie standardowych klauzul umownych. W toku zwykłej działalności gospodarczej Państwa dane mogą być ujawniane specjalistom, firmom konsultingowym lub innym stronom działającym w charakterze niezależnych Administratorów danych.

Ponadto, za Państwa zgodą, dane mogą być ujawniane innym stronom działającym jako niezależni Administratorzy danych, w tym partnerom biznesowym Smeg, do celów marketingu lub świadczenia usług.

Jeżeli SMEG bierze udział w zwykłych lub nadzwyczajnych transakcjach korporacyjnych, dane mogą być ujawniane stronom uczestniczącym w takich transakcjach oraz specjalistom reprezentującym SMEG lub inne strony powyższych transakcji, jeżeli jest to konieczne do celów przeprowadzenia badania i dokonania oceny w związku z takimi transakcjami.

Osoby, których dane dotyczą

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych możecie Państwo kontrolować sposób przetwarzania danych oraz ograniczyć ich wykorzystanie, jeżeli ma to zastosowanie. Mogą Państwo wykonywać te prawa w dowolnym momencie i nieodpłatnie poprzez kontakt z nami na podane wyżej adresy. SMEG uczyni wszystko, co konieczne, aby ułatwić Państwu wykonywanie przysługujących Państwu praw. W szczególności, zgodnie z art. 15–21 RODO, są Państwo uprawnieni do:

• otrzymywania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, uzyskania dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (prawo dostępu);

• zaktualizowania, uzupełnienia oraz sprostowania Państwa danych osobowych (prawo do sprostowania);

• żądania usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania takich danych w przypadkach przewidzianych w RODO, w tym w przypadkach, w których dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (prawo do usunięcia i prawo do ograniczenia przetwarzania);

• wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (prawo do wycofania zgody);

• z uwzględnieniem ograniczeń określonych w RODO — do otrzymywania kopii dostarczonych przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz do żądania przekazania takich danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe (prawo do przenoszenia danych);

• zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w przypadkach określonych w RODO (prawo do sprzeciwu).

Wnioski o usunięcie danych są rozpatrywane z uwzględnieniem obowiązków określonych w przepisach ustawowych i wykonawczych dotyczących przechowywania dokumentów.

W dowolnym momencie możecie Państwo korzystać ze swoich praw poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub pisma do biur SMEG na adresy wymienione powyżej.

Podczas kontaktu z nami prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu pocztowego i/lub numeru telefonu(-ów) w celu prawidłowego rozpatrzenia Państwa wniosków.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem lub chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą ich przetwarzania, mogą ją Państwo złożyć do organu nadzorczego państwa członkowskiego, w którym Państwo mieszkają lub pracują, lub państwa członkowskiego, w którym Państwa zdaniem miało miejsce naruszenie. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Urzędu znajdują się pod adresem: www.uodo.gov.pl. Dane kontaktowe innych organów nadzorczych można znaleźć pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Aktualizacje polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. SMEG przedstawi szczegółowe informacje na temat ostatniej aktualizacji na końcu polityki prywatności.

Ostatnia aktualizacja 22/07/2019