GWARANCJA

Warunki gwarancji obowiązujące dla urządzeń Smeg zainstalowanych w Polsce.

WARUNKI GWARANCJI

 1. Firma Smeg Polska Sp. z o.o., zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty instalacji urządzenia wykonanej nie później niż 3 miesiące od daty sprzedaży z magazynu Gwaranta.
 2. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu, poprawnie i w całości wypełnionym przez autoryzowany serwis lub technika sprzedawcy protokołem instalacyjnym, po wysłaniu protokołu na [email protected] do 10 dni od daty montażu. W przeciwnym razie zgłoszenie reklamacyjne zostanie potraktowane jako odpłatne.
 3. Podłączenie urządzenia musi zostać wykonane przez autoryzowanego technika Sprzedawcy lub Gwaranta posiadającego odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami.
 4. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić do Gwaranta drogą mailową lub przez formularz rejestracyjny ze strony internetowej www.smeg-professional.com nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia w ciągu 14 dni od daty wystąpienia tego faktu. Aby zgłoszenie zostało przyjęte należy dostarczyć kopię dowodu zakupu i protokołu instalacyjnego oraz protokołu z przeglądu gwarancyjnego jeśli wykonano.
 5. Wykwalifikowany, autoryzowany serwis dokona naprawy, w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia do Gwaranta, usterek wynikających z wad tkwiących w urządzeniu w okresie ważności gwarancji. Termin usunięcia może wydłużyć się o czas potrzebny do importu niezbędnych części zamiennych.
 6. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności mających na celu usunięcie wady objętej gwarancją, niezależnie od ilości użytych części przy jednej naprawie. Naprawa nie obejmuje czynności o charakterze konserwacyjnym, poprawy połączeń oraz regulacji.
 7. Wymienione części bądź urządzenia przechodzą na własność SMEG Polska Sp. z o.o. Jeżeli wady nie można usunąć lub koszty związane z naprawą są niewspółmierne do wartości sprzętu, lub naprawa jest szczególnie utrudniona, wówczas Gwarant, według swego wyboru, dokona wymiany sprzętu albo zwrotu całości, lub odpowiedniej części ceny sprzętu.
 8. W przypadku naprawy w miejscu użytkowania, zgłaszający ma obowiązek udostępnić urządzenie, zapewnić do niego swobodny dostęp i miejsce do pracy personelowi Gwaranta.
 9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający między dniem udostępnienia sprzętu Autoryzowanemu Serwisowi Smeg, a dniem wykonania naprawy i udostepnienia użytkownikowi sprzętu do używania, jeżeli wada uniemożliwia korzystanie ze sprzętu.
 10. Sprzęt zwracany na podstawie uprawnienia wynikającego z punktu 7 ogólnych warunków gwarancji winien być kompletny, zabezpieczony fabrycznymi blokadami na czas transportu i opakowany. Do sprzętu winny być dołączone: instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna sprzętu, pod rygorem nie uznania gwarancji.
 11. Awarię sprzętu należy zgłaszać do Autoryzowanego Serwisu Smeg według procedury opisanej na www.smeg-professional.com niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od wykrycia wady. W przypadku bezpodstawnego wezwania Autoryzowanego Serwisu Smeg do naprawy gwarancyjnej, wszystkie koszty z tym związane ponosić będzie Użytkownik. Płatność u technika na miejscu naprawy wg. cennika danego partnera serwisowego.
 12. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci elektrycznej może odbywać się tylko przez osoby uprawnione, z potwierdzeniem w karcie gwarancyjnej i podaniem numeru uprawnień, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych. Instalacja dokonana przez Autoryzowany Serwis Smeg jest odpłatna według cennika danego partnera serwisowego.
 13. Gwarant udziela gwarancji na części zamienne użyte do napraw gwarancyjnych na okres 12 miesięcy.
 14. Gwarancja może zostać przedłużona o 1 rok jeżeli do 14 dni od upływu roku od instalacji urządzenia Użytkownik wykona za pośrednictwem Autoryzowanego Serwisu SMEG przegląd gwarancyjny. Do przedłużonej gwarancji upoważnia dowód zakupu oraz karta naprawy wydana przez technika na przeglądzie.
 15. Gwarancja może zostać przedłużona o kolejny rok (maksymalnie do 3 lat od daty instalacji) jeżeli do 14 dni od upływu dwóch lat od instalacji urządzenia Użytkownik wykona za pośrednictwem Autoryzowanego Serwisu SMEG przegląd gwarancyjny. Do przedłużonej gwarancji upoważnia dowód zakupu, karta gwarancyjna oraz karta naprawy wydana przez technika na przeglądzie gwarancyjnym.
 16. Przegląd gwarancyjny musi zostać wykonany na koszt Użytkownika przez Autoryzowany Serwis SMEG, których listę można znaleźć na www.smeg-professional.com .
 17. Przegląd obejmuje sprawdzenie i w razie potrzeby wymianę takich elementów jak: uszczelki drzwi, pompy perystaltyczne, śmigła i dysze myjące oraz płuczące, wężyki detergentu i nabłyszczacza, wężyki presostatów, pułapka powietrzna, system anty-syfon, filtry powierzchniowe oraz filtr pompy myjącej, systemy otwierania drzwi w zmywarkach kapturowych, węże zasilający i odpływowy.
 18. Do przeglądu należy zgłosić się z protokołem instalacyjnym.
 19. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób, przedmiotów oraz zwierząt domowych spowodowanych nieprzestrzeganiem wszystkich wymogów wskazanych w instrukcji obsługi dostarczanej do urządzenia. Szczególnie należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących instalacji, użytkowania oraz konserwacji. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie dodatkowe szkody materialne i niematerialne jakie wyniknęły z niesprawności urządzenia i nie ponosi odpowiedzialności za potencjalnie utracone korzyści wynikające z niesprawności urządzenia jak również za szkody wynikłe z przyczyn od niego niezależnych takich jak przepięcia w sieci eklektycznej, kataklizmy i zjawiska naturalne.
 20. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego podłączenia, użytkowania, próby nieautoryzowanej naprawy, przeróbek i napraw podejmowanych przez osoby trzecie lub nieuprawnione a także niestosowania się do instrukcji obsługi.
 21. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu nieprawidłowego użycia środków chemicznych, ich niewłaściwej i niezgodnej z instrukcją obsługi wymiany, uzupełnienia czy usunięcia.
 22. Gwarancją nie są objęte:

A. Naprawy defektów spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, postępowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi lub jej nieprzestrzeganiem.

B. Naprawy wynikłe z ingerencji w urządzenie przez osoby nieuprawnione lub wykonane przy użyciu nieoryginalnych części.

C. Urządzenia, które zostały naruszone albo uszkodzone podczas transportu nie świadczonego przez Gwaranta (wgniecenia, zarysowania) lub z każdych innych okoliczności nie dających się bezpośrednio powiązać z wytwarzaniem urządzenia lub jego dostarczeniem przez Gwaranta.

D. Naprawy wynikłe z niewłaściwej instalacji, podłączeń do mediów, przygotowania urządzenia w oparciu o warunki użytkowania, regulacji dozowania detergentów i zmiękczacza.

E. Uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne (w tym odsłonięte elementy grzejne uszkodzone w skutek szoku termicznego lub przegrzania).

F. Następstwa naturalnego zużycia.

G. Części zużywające się trakcie normalnego użytkowania takie jak: guma, plastik, szyby, części szklane, żarówki oświetlenia, uszkodzenia powstałe w skutek działania kamienia kotłowego lub użytkowania niewłaściwej chemii lub niewłaściwych jej proporcji; palniki, uszczelnienia pomp, rury odpływowe, amortyzatory, pokrycia wałków, pasy.

H. Odkamienianie, konserwacja i czyszczenie urządzeń.

I. Uszkodzenia powstałe wskutek zalania cieczami i użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.

 1. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za wydany towar.
 2. Gwarancja ma zastosowanie do urządzeń zakupionych i zainstalowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 4. Wszelkie dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą wyłącznie do celów przeprowadzenia działań wynikających z gwarancji, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Smeg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 32. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i prowadzenia procesu reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że usprawiedliwionym interesem administratora danych w przetwarzaniu danych jest kontakt z Klientem. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto informujemy, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje również Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób niezgodny z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji w.w. celów. Informujemy, że decyzje dotyczące Pana/Pani osoby nie będą podejmowane w sposób automatyczny.

 

KARTA GWARANCYJNA SMEG PROFESSIONAL 1+2 LATA

Pobierz kartę gwarancyjną dla zmywarek profesjonalnych Smeg Professional.

Kliknij, aby pobrać
KARTA GWARANCYJNA SMEG PROFESSIONAL 1 ROK

Pobierz kartę gwarancyjną dla wszystkich urządzeń profesjonalnych Smeg Professional (z wyłączeniem zmywarek).

Kliknij, aby pobrać
PROTOKÓŁ INSTALACYJNY

Pobierz protokół instalacyjny urządzeń profesjonalnych Smeg Professional.

Kliknij, aby pobrać
Katalogi

Pobierz katalogi w formacie PDF, aby poznać wszystkie nowości dotyczące profesjonalnych produktów Smeg Professional.

Dowiedz się więcej
Instrukcje obsługi

Pobierz instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń profesjonalnych Smeg Professional.

Dowiedz się więcej