Huvudkontoret

Företagets huvudkontor har utformats av arkitekten Guido Canali, som för detta 2006 belönades med ett hedersomnämnande för utnämningen ”medaglia d’Oro all’Architettura Italiana” (guldmedaljen för italiensk arkitektur) vid Triennale i Milano. 2012 hyste den 13:e internationella arkitekturbiennalen i Venedig det här projektet i paviljongen Italien som ett arkitektoniskt exempel på ”Made in Italy”-excellens för en byggnad som visar omsorg om områdets poesi, människors liv och miljömässig hållbarhet. 

Modern design

Smegs huvudkontor har omtolkat de gamla innergårdarna på Poslättens landsbygd på ett modernt sätt, med respekt för det omgivande landskapet. Det är känt för sin intelligenta förbrukningshantering och hållbarhet, och representerar en hög livskvalitet tack vare grönområden och vattenspeglar. Anläggningarna är utformade med modern teknik för hemautomation, säkerhet, distribution och hantering, vilket minimerar kostnader och resurser.

Smeg headquarters

Ansvarsfull utformning

Smeg lägger stor vikt vid miljökraven när de utformar sina vitvaror och använder material som är enkla att återvinna. Företaget följer de europeiska direktiven RoHs och REACH för att minska produkternas ekologiska fotavtryck och har infört interna regler som begränsar användningen av potentiellt skadliga ämnen.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-direktivet begränsar strikt användningen av farliga material och ämnen, som bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom VI, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE).

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
Systemet REACH är en förordning om hantering av kemikalier, vars reglering syftar till att försäkra en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

Smeg headquarters

Hållbar produktion

Smegs hela leveranskedja är hållbar med leverantörer som har miljövänliga certifieringar och återvinningsbara förpackningar. De väljer även alternativa transportmetoder när det är möjligt. Företaget har minskat förorenande utsläpp med nästan 30% och vattenförbrukningen med 40% under de senaste tio åren. De har även minskat materialanvändningen, förbättrat avfallshantering och återvinning med 20%. Smegs mål är inte bara att tillverka vitvaror med låg miljöpåverkan, utan även att följa redan gällande miljöbestämmelser i tillverkningsprocessen.

Miljövänliga produkter

Smeg Foodservice professionella vitvaror har hög prestanda och samtidigt låg förbrukning. De har särskilt fokus på maximal effektivitet i energiklasserna för att respektera miljön och förbättra livskvaliteten.